Xem thời khóa biểu

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP KHÓA 50, 51 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (HỆ CHÍNH QUY) NĂM HỌC 2018-2019

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP TDTT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bitmap Bitmap
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP KHÓA 50, 51 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (HỆ CHÍNH QUY) NĂM HỌC 2018-2019
(Kế hoạch K50 ban hành theo QĐ số: 150a/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 28/4/2017 )
(Kế hoạch K51 học theo chương trình tín chỉ theo QĐ số:235a/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 30/5/2018)   
TT Khãa, M«n häc     
tiÕt
H
T
H
P
  Th¸ng 8 Th¸ng 9 Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 T01/2019 Th¸ng 02 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 Th¸ng 6
30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KHÓA 50 TRÌNH ĐỘ ĐH (năm 2)                                     KỲ THI CHÍNH HK4; KỲ THI PHỤ                 KỲ THI CHÍNH        
Sinh hoạt công dân       *                                                   NGHỈ TẾT                                 HỌC KỲ PHỤ
1 TiÕng ViÖt thùc hµnh 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * Thi                                                
2 TiÕng Anh chuyªn ngµnh 60 4 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi           2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi        
3 T©m lý häc TDTT 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * Thi                                                
4 Sinh lý TDTT 45 3 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * Thi                                  
5 §iÒn kinh & PPGD ( HP3) 60 4 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 Thi                                    
6 ThÓ dôc & PPGD ( HP3) 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi                                                    
7 CÇu l«ng & PPGD 45 3 1                                   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi    
8 Chuyªn s©u ( kú 3,4) (75;75) 150 10 2   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * Thi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * Thi  
9 Tin häc ®¹i c­¬ng 30 2 1                                             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi        
10 Gi¸o dôc häc ®¹i c­¬ng 30 2 1                                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi                    
11 Giao tiÕp s­ ph¹m 30 2 1                                             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi        
12 Gi¸o dôc häc TDTT 30 2 1                                                     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi
13 Bãng chuyÒn & PPGD 45 3 1                                     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   Thi  
14 B¬i léi & PPGD  60 4 1   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Thi                                                  
sè tiÕt/ tuÇn 675 45 16   # # # # # # # # # # # # # # 14 16 18 16 12 14 16 18 18 18 16     18 18 18 18 16 16 18 16 16 16 16 12 14 10 2 4        
KHÓA 51 TRÌNH ĐỘ ĐH (năm 1)                                         KỲ THI CHÍNH KỲ THI PHỤ               KỲ THI CHÍNH          
   
tiết
Số
TC
Số
HP
                                                NGHỈ TẾT                                   KỲ THI PHỤ
HỌC KỲ PHỤ
 Từ 01 tháng 7 học Quân sự
  Sinh hoạt công dân       *                                                                            
  Pháp luật + PCTN 15+5   *                                                                            
1 Nguyên lý CB của CNM(30,45) 75 5 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi
2 Tiếng Anh 1,2 (45,45) 90 6 2     4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Thi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi        
3 Am nhac 30 2 1     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi                                            
4 Giải phẫu 45 2 1     4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi                                        
5 Tâm lý học TDTT 1 30 2 1                                     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * Thi          
6 Sinh lý học TDTT 45 3 1                                     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 * Thi    
7 Vệ sinh họcTDTT 30 2 1                                               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi  
8 Điền kinh & PPGD 1,2 ( 30, 45) 75 5 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi
9 Thể dục & PPGD 1,2 (30, 45) 75 5 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi  
10 Trò chơi vận động & PPGD 30 2 1     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi                                            
11 Cầu lông & PPGD 45 3 1                               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi    
12 Cờ vua & PPGD 30 2 1                                       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi          
sè tiÕt/ tuÇn 600 39 16           18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 14 14 14 16 12 18 16 18 16 16 16     18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 # 14 6 8 2 4      
    Ghi chú: Khóa 51 học Quân sự từ ngày 01/7/2018 Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018
PTP. PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO                                         HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                         
                                                                                                         
     Đã ký                                                                             Đã ký                      
                                                                                                         
TS. Phùng Xuân Dũng                                         TS. Nguyễn Duy Quyết


<< Trở về