Xem thời khóa biểu

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP KHÓA 48,49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (HỆ CHÍNH QUY) NĂM HỌC 2018-2019

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP TDTT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bitmap Bitmap
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP KHÓA 48,49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (HỆ CHÍNH QUY) NĂM HỌC 2018-2019
(Ban hành theo QĐ số: 524a/QĐ-ĐHSP TDTT HN ngày 02 tháng 8 năm 2014)
TT Khãa, M«n häc 
tiÕt
H
T
H
P
  Th¸ng 8 Th¸ng 9 Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 T 01/2019 Th¸ng 02 Th¸ng 03 Tháng 04 Th¸ng 05 Th¸ng 06
30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KHÓA 48ĐH (năm 4)                                     KỲ THI CHÍNH HỌC PHỤ,KỲ THI PHỤ               HỌC PHỤ, KỲ THI PHỤ          
Sinh hoạt công dân       *                                                   NGHỈ TẾT                                        
1 §­êng lèi CM cña §CS 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * Thi                                                        
2 LÞch sö TDTT 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi                                                          
3 Y häc TDTT 45 3 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi                                            
4 §¸ cÇu & PPGD 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi                                                          
5 Chuyªn s©u(kú7,8) (90;60) 150 10 2   6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Thi 6 6 6 6                 6 6 6 6 6 4 Thi          
6 Lý luËn & PPTDTT T.học 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * Thi                                                        
7 Quản lý TDTT 30 2 1                                 4 4 4 4 4 4 4 * Thi                                          
8 RÌn luyÖn NVSP 15 1     2 2 2 2 2 2 2 V.Thu hoạch                                                                  
9 QuÇn vît & PPGD 30 2 1                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi                                              
  Thùc hµnh s­ ph¹m 32 2 1                 4 4 4 4 4 4 4 4                                                            
  Thùc tËp s­ ph¹m 150 10 1                                                     * * * * * * * *                        
  Thi ®¼ng cÊp 2+3                                          Thi đẳng cấp đợt 1                     Thi đẳng cấp đợt 2        
  Ôn thi TN( Cs, Lý luận, TT HCM) 4                                                                               2 2              
  Kho¸ luËn TN, thi TN 150 10                                                                                     *        
sè tiÕt/ tuần 726 48 11   18 18 18 18 16 16 16 # # # # # # # 12 16 16 12 12 12 10 12 8 8 6                     6 6 6 8 8 4 2          
KHÓA 49 TRÌNH ĐỘ ĐH (năm 3)                                       KỲ THI CHÍNH                                 KỲ THI CHÍNH HK Phụ
Sinh hoạt công dân       *                                           TẬP HUẤN ĐOÀN ĐỘI NGHỈ TẾT                                        
1 L« gic häc 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * Thi                                                
2 C«ng t¸c §oµn-®éi 45 3 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 Thi                                          
3 Ph­¬ng ph¸p NCKH 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi                                                  
4 Ph­¬ng ph¸p thèng kª TDTT 30 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * Thi                                                
5 Bãng ®¸ & PPGD 45 2 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 * Thi                                            
6 Bãng bµn & PPGD 45 2 1                               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi        
7 Bãng ræ & PPGD 45 3 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 Thi                                          
8 C. s©u( kú 5,6) (75;75) 150 10 2   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Thi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Thi      
9 T­ t­ëng HCM 45 3 1                               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi          
10 Sinh ho¸ TDTT 30 2 1                                             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi        
11 Lý luËn & PPGDTC HP1,2 (30,45) 75 5 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi      
12 §o l­êng thÓ thao 30 2 1                                             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi          
13 Vâ & PPGD 30 2 1                                             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * Thi      
14 Bãng nÐm & PPGD 30 2 1                                             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Thi        
15 ThÓ dôc ®ång diÔn 30 2 1                                             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thi          
sè tiÕt/ tuÇn 690 44 17   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 # # 18 # # 18 18 14 10             # # # # # # # # # # # # # # 12 10 6      
                                                              Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018
PTP. PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO                                         HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                         
         Đã ký                                                                             Đã ký                      
                                                                                                         
TS. Phùng Xuân Dũng                                         TS. Nguyễn Duy Quyết


<< Trở về