Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ TƯ )

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  
               PHÒNG ĐÀO TẠO                  
THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ TƯ )
Thực hiện từ ngày 06 tháng 8 năm 2018
                             
Thứ Tiết ĐK
CL BB
 
TDA
 
TDB
 
QV BƠI A BƠI B
 
BC VÕA
 
VÕ B BR
 
BĐÁ
 
    Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4
HAI 1 - 2 RLNVSP RLNVSP RLNVSP C.SÂU C.SÂU C.SÂU       ĐÁ CẦU ĐÁ CẦU    
3 - 4 C.SÂU C.SÂU C.SÂU RLNVSP RLNVSP RLNVSP C.SÂU C.SÂU C.SÂU     ĐÁ CẦU ĐẤ CẦU
5 - 6             RLNVSP RLNVSP RLNVSP        
7 - 8                          
BA
1 - 2  ĐÁ CẦU ĐÁ CẦU   C.SÂU C.SÂU C.SÂU YHTDTT YHTDTT YHTDTT C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
3 - 4 TDTTT.HỌC TDTTT.HỌC TDTTT.HỌC YHTDTT YHTDTT YHTDTT     ĐÁ CẦU RLNVSP RLNVSP RLNVSP RLNVSP
5 - 6                          
7 - 8                          

1 - 2     ĐÁ CẦU Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI C.SÂU C.SÂU C.SÂU LSTDTT LSTDTT LSTDTT LSTDTT
3 - 4 C.SÂU C.SÂU C.SÂU     ĐÁ CẦU Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
5 - 6                          
7 - 8                          
NĂM
1- 2 Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI ĐÁ CẦU ĐÁ CẦU   C.SÂU C.SÂU C.SÂU YHTDTT YHTDTT YHTDTT YHTDTT
3 - 4 YHTDTT YHTDTT YHTDTT TDTTT.HỌC TDTTT.HỌC TDTTT.HỌC LSTDTT LSTDTT LSTDTT Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI
5 - 6                          
7 - 8                          
SÁU
1 - 2 LSTDTT LSTDTT LSTDTT C.SÂU C.SÂU C.SÂU ĐÁ CẦU ĐÁ CẦU   TDTTT.HỌC TDTTT.HỌC TDTTT.HỌC TDTTT.HỌC
3 - 4 C.SÂU C.SÂU C.SÂU LSTDTT LSTDTT LSTDTT TDTTT.HỌC TDTTT.HỌC TDTTT.HỌC C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
5 - 6                          
7 - 8                          
                  Hà Nội, ngày  26 tháng  7 năm 2018
                  PTP. PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO
                             
                             
                             
                  TS. Phùng Xuân Dũng


<< Trở về