Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA)

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  
               PHÒNG ĐÀO TẠO                  
THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA)
Thực hiện từ ngày 06 tháng 8  năm 2018
                             
Thứ Tiết TD A TD B ĐK VÕ A VÕ B BƠI A BƠI B BC QV CL BR BB
    Khối 1  Khối 2  Khối 3 Khối 4
HAI 1 - 2 LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC B.ĐÁ B.ĐÁ B.ĐÁ LL&PPGDTC LL&PPGDTC LL&PPGDTC Đ. ĐỘI Đ. ĐỘI Đ. ĐỘI Đ. ĐỘI
3 - 4 C.SÂU C.SÂU C.SÂU LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC C.SÂU C.SÂU C.SÂU B.RỔ B.RỔ    
5 - 6                          
7 - 8                          
BA
1 - 2 B.ĐÁ B.ĐÁ B.ĐÁ Đ. ĐỘI Đ. ĐỘI Đ. ĐỘI   B.RỔ B.RỔ C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
3 - 4       B.RỔ B.RỔ   Đ. ĐỘI Đ. ĐỘI Đ. ĐỘI LL&PPGDTC LL&PPGDTC LL&PPGDTC LL&PPGDTC
5 - 6                          
7 - 8                          

1 - 2 PPNCKH PPNCKH PPNCKH C.SÂU C.SÂU C.SÂU B.ĐÁ B.ĐÁ B.ĐÁ LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC
3 - 4 C.SÂU C.SÂU C.SÂU PPNCKH PPNCKH PPNCKH LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC     B.RỔ B.RỔ
5 - 6                          
7 - 8                          
NĂM
1 - 2 PPT.KÊ PPT.KÊ PPT.KÊ       PPNCKH PPNCKH PPNCKH B.ĐÁ B.ĐÁ    
3 - 4 B.RỔ B.RỔ   PPT. KÊ PPT. KÊ PPT. KÊ       PPNCKH PPNCKH PPNCKH PPNCKH
5 - 6 Đ. ĐỘI Đ. ĐỘI Đ. ĐỘI     B.RỔ B.RỔ     C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
7 - 8                          
SÁU
1 -2 LL&PPGDTC LL&PPGDTC LL&PPGDTC C.SÂU C.SÂU C.SÂU PPT.KÊ PPT.KÊ PPT.KÊ     B.ĐÁ B.ĐÁ
3 - 4     B.RỔ LL&PPGDTC LL&PPGDTC LL&PPGDTC C.SÂU C.SÂU C.SÂU PPT. KÊ PPT. KÊ PPT. KÊ PPT. KÊ
5 - 6                          
7 - 8                          
                  Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018
                  PTP. PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO
                             
                             
                             
                  TS. Phùng Xuân Dũng


<< Trở về