Ban Giám hiệu Minimize

 

Hiệu trưởng

Giám đốc trung tâm GDQP&AN

 TS. Nguyễn Duy Quyết

Các chức danh khác: Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên chính.

Điện thoại: 02433.868271; Fax: 02433.866598

Email: ndquyet.tdh@moet.edu.vn;  hoặc daotaotd@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại

Email: natuanftu@gmail.com