Ban Giám hiệu Minimize

1.     Hiệu trưởng 

 TS. Nguyễn Duy Quyết

Các chức danh khác: Phó Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên chính.

Điện thoại: 02433.868271; Fax: 02433.866598

Email: daotaotd@gmail.com

 

3. Phó Hiệu trưởng:

 TS. Lê Thanh

Các chức danh khác: Đảng ủy viên, Giảng viên chính.

Điện thoại: 02433.867893

Email:lethanhtdhn@gmail.com