Ban Giám hiệu Minimize

 

 

 

Hiệu trưởng

Giám đốc trung tâm GDQP&AN

 TS. Nguyễn Duy Quyết

Các chức danh khác: Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên chính.

Điện thoại: 02433.868271; Fax: 02433.866598

Email: ndquyet.tdh@moet.edu.vn;  hoặc daotaotd@gmail.com 

 

         -  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ của Hiệu trưởng theo các quy định của pháp luật và Điều lệ trường đại học

         -  Phụ trách công tác: Chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; đào tạo sau đại học.

         -  Trực tiếp phụ trách các phòng, khoa, trung tâm: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính, Khoa Đào tạo Sau đại học; Khoa Lý luận; Trung tâm GDQP&AN.

 

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

TS. Hướng Xuân Nguyên

Điện thoại

Email: nguyentdtt@gmail.com   

         Nhiệm vụ:

         -  Phụ trách công tác: Bảo vệ chính trị nội bộ; Hành chính; Hợp tác quốc tế; An ninh trật tự; Y tế trường học, cơ sở vật chất, công tác sinh viên, các tổ chức đoàn thể; các dự án xây dựng, cải tạo về cơ sở vật chất.

         -  Trực tiếp phụ trách các phòng, trung tâm: Phòng Quản trị thiết bị; Phòng Hành chính tổng hợp; Khoa Các môn bóng; Khoa Võ-Bơi-Cờ; Trung tâm BD&TCSK; Trung tâm KHCN, TT&TV; Trung tâm YHVĐ&HTQT.

         -  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại

Email: natuanftu@gmail.com 

    Nhiệm vụ:

    

           - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công theo quy định

           -  Phụ trách công tác: Đào tạo; đảm bảo chất lượng; thanh tra; NCKH; mở mã ngành đào tạo, các đề án, dự án về công tác đào tạo.

           -  Trực tiếp phụ trách các phòng, trung tâm: Phòng Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Khoa ĐK-TD; Khoa CL-ĐC-BB-QV; Khoa NN-TH.

           -  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

 

 

 

 

án.