BM. Lý luận chính trị Minimize

1. Vị trí, chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Lý luận, có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy chế tổ chức hoạt động của Trường. 

2. Nhiệm vụ

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, Hiệu trưởng giao.

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và khoa.

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và trường theo yêu cầu của hội đồng trường, Hiệu trưởng, trưởng khoa.

f) Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình hoạt động của Trường.

g) Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức bộ môn

a) Trưởng, phó bộ môn: Theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Trường;

b) Trong bộ môn có các tổ chuyên môn (nếu có).

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Lê Thị Vân Liêm

Trưởng BM

ltvliem.hupes@moet.edu.vn

2

Trần Mai Linh

Giảng viên

tmlinh.hupes@moet.edu.vn

3

Hồ Thị Thu Hiền

Giảng viên

htthien.hupes@moet.edu.vn

4

Nguyễn Thị Diệu Khánh

Giảng viên

ntdkhanh.hupes@moet.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thức

Giảng viên

ntthuc.hupes@moet.edu.vn

6

Mai Thị Bích Ngọc

Giảng viên

mtbngoc.hupes@moet.edu.vn

7

Lê Thị Thanh Hường

Giảng viên

ltthuongll.hupes@moet.edu.vn

8

Trần Thị Diệu Linh

Giảng viên

ttdlinh.hupes@moet.edu.vn

9

Lê Thị Thùy Chi

Giảng viên

lttchi.hupes@moet.edu.vn