Bộ môn Điền kinh Minimize

1. Vị trí, chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Điền kinh – Thể dục, có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy chế tổ chức hoạt động của Trường. 

2. Nhiệm vụ

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, Hiệu trưởng giao.

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và khoa.

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và trường theo yêu cầu của hội đồng trường, Hiệu trưởng, trưởng khoa.

f) Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình hoạt động của Trường.

g) Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức bộ môn

a) Trưởng, phó bộ môn: Theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Trường;

b) Trong bộ môn có các tổ chuyên môn (nếu có).

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Phạm Anh Tuấn

Trưởng Khoa

patuan.hupes@moet.edu.vn

2

Phạm Phi Điệp

P.Trưởng Khoa

ppdiep.hupes@moet.edu.vn

3

Phan Văn Huynh

Giảng viên

pvhuynh.hupes@moet.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Giảng viên

nthphuong.hupes@moet.edu.vn

5

Đặng Phương Lan

Giảng viên

dplan.hupes@moet.edu.vn

6

Đào Thị Hương

Giảng viên

dthuong.hupes@moet.edu.vn

7

Đoàn Hà Trung

Giảng viên

dhtrung.hupes@moet.edu.vn

8

Đoàn Thanh Nam

Giảng viên

dtnam.hupes@moet.edu.vn

9

Đặng Thị Kim Ngân

Giảng viên

dtkngan.hupes@moet.edu.vn

10

Lã Huy Hoàng

Giảng viên

lhhoang.hupes@moet.edu.vn

11

Nguyễn Văn Tuyền

Giảng viên

nvtuyen.hupes@moet.edu.vn

12

Vũ Thị Trang

Giảng viên

vttrang.hupes@moet.edu.vn