Phòng Tổ chức nhân sự và Truyền thông Minimize

1. Vị trí và chức năng

Là đơn vị thuộc Ban giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về:

- Công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Công tác pháp chế;

- Công tác quân sự địa phương.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1.  Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

a) Tham mưu xây dựng các phương án kiện toàn bộ máy quản lý của Trường theo quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình phát triển của Nhà trường như: Xây dựng đề án, thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ; thành lập các hội đồng; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường;

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế để trình Bộ từng năm và lâu dài, triển khai việc phân bổ chỉ tiêu biên chế cho từng đơn vị  theo quy định;

c) Xây dựng ví trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của Nhà nước.

d) Tham mưu thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ; chuẩn bị quy trình bổ nhiệm cán bộ cho các chức vụ thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm;

đ) Quản lý hồ sơ, lý lịch của công chức, viên chức, người lao động và sỹ quan biệt phái trong toàn Trường;

e) Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, thi tuyển viên chức mới, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng làm việc lâu dài, ngắn hạn, mùa vụ… nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường;

f) Tổ chức việc tuyển chọn viên chức đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ngoài nước trình Hiệu trưởng quyết định theo quy định của Nhà nước.

2.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

a) Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Trường, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức. Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch công chức, viên chức theo yêu cầu; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức, người lao động trong Trường để phản ánh kịp thời cho Đảng uỷ - Ban Giám hiệu đồng thời chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong công chức, viên chức, người lao động;

b) Chủ trì các buổi học tập, sinh hoạt, chính trị cho công chức, viên chức, người lao động nhằm quán triệt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.4.  Công tác chế độ chính sách - Thi đua, khen thưởng và kỷ luật

a) Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định hiện hành;

b) Theo dõi, tổ chức xét duyệt nâng bậc lương hàng năm, các loại chế độ phụ cấp; thi nâng ngạch, chuyển ngạch, thi tay nghề, bậc thợ cho công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước để Hiệu trưởng phê duyệt;

c) Theo dõi, quản lý chế độ nghỉ phép năm; làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc hưởng trợ cấp một lần… cho công chức, viên chức, người lao động theo quy định hiện hành;

d) Phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch  - Tài chính đánh giá phân loại mức hưởng công tăng thêm (nếu có); chế độ làm thêm giờ khối hành chính, thừa giờ của giảng viên;

đ) Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý về an toàn và bảo hộ lao động của cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường;

e) Là đầu mối để làm chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (ốm đau, thai sản, BHTT, BHYT…). Tham gia xét trợ cấp khó khăn định kỳ hay đột xuất cho cán bộ, công chức;

f) Giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệu vụ đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm theo quy định.

g) Là đầu mối chính tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với CC, VC, người lao động.

2.5. Công tác pháp chế

a) Chủ trì và phối với các đơn vị xây dựng và soạn thảo các quy chế, nội quy, quy định, quy trình liên quan đến công tác pháp chế và quản lý của Trường trình Hiệu trưởng quyết định ban hành;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, đơn vị; của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học.

c) Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

d) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của cơ sở giáo dục đại học soạn thảo trước khi trình  Hiệu trưởng ký ban hành.

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của cơ sở giáo dục đại học cho công chức, viên chức, nhân viên, giảng viên và người học.

e) Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi đơn vị.

f) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường và của đơn vị.

g) Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường và đơn vị.

h) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và thủ trưởng đơn vị theo quy định.

2.6. Công tác quân sự địa phương

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện về công tác quân sự, quốc phòng địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đối với công dân theo quy định và huấn luyện trung đội tự vệ cơ quan hàng năm cho công chức, viên chức trong độ tuổi;

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng hoàn thiện và gửi các báo cáo thống kê theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ huy quân sự Bộ GD&ĐT và Ban Chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ.

2.7. Công tác khác

a) Phối hợp với các đơn vị hữu quan để lập quy hoạch xây dựng, phát triển và bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và chuyên môn nghiệp vụ;

b) Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo quy chế, quy định hiện hành.

c) Phối hợp cùng các đơn vị để nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng cán bộ, viên chức, người lao động để tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác cán bộ.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Hướng Xuân Nguyên

PHT – PT phòng

hxnguyen.hupes@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thành Chung

P. Trưởng phòng

ntchung.hupes@moet.edu.vn

3

Nguyễn T. Thanh Huyền

Chuyên viên

ntthuyen.hupes@moet.edu.vn

4

Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên

ntdung.hupes@moet.edu.vn

5

Lê Quỳnh Hòa

Chuyên viên

lqhoa.hupes@moet.edu.vn