Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên Minimize

1. Vị trí và chức năng

Là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực:

- Quản lý đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

- Quản lý, giáo dục sinh viên.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo theo mục tiêu đào tạo của Trường và toàn bộ mọi hoạt động của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

1.1. Công tác quản lý đào tạo

a) Tham mư­­u xây dựng mô hình và phư­­ơng thức đào tạo của Trư­­ờng;

b) Tham mư­u xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và kế hoạch đào tạo hàng năm để trình Bộ duyệt

c) Chuẩn bị các điều kiện tiên quyết để mở các ngành đào tạo, hệ đào tạo trình độ CĐ, ĐH mới; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng…

d) Nghiên cứu xây dựng tổng hợp và hoàn thiện để trình Hiệu trư­­ởng phê duyệt nội dung, ch­­ương trình và kế hoạch đào tạo trình độ đại học trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

đ) Quản lý thống nhất toàn bộ kế hoạch đào tạo, nội dung, chư­­ơng trình, kế hoạch học tập, nội dung các môn học… của tất cả các chuyên ngành đào tạo, các hệ đào tạo, các loại hình đào tạo; Tham mư­u cho Ban Giám hiệu về hợp đồng đào tạo và thanh lý hợp đồng, tham gia quản lý kinh phí đào tạo, khai thác tạo nguồn bổ sung và quản lý các nguồn lực khác trong quá trình đào tạo theo quy định của Trường

e) Xây dựng kế hoạch năm học, thời khóa biểu học tập cho các khoá, các lớp.

f) Phối hợp với TT KHCN TT & TV, các khoa rà soát, xây dựng kế hoạch xuất bản giáo trình, tài liệu nghiên cứu học tập của các bộ môn thông qua Hội đồng khoa học và đào tạo, trình Hiệu tr­­ưởng phê chuẩn phát hành để phục vụ cho kế hoạch đào tạo hàng năm;

g) Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh trình độ CĐ, ĐH hàng năm theo quy chế tuyển sinh hiện hành, theo chỉ tiêu được giao.

h) Tổ chức chia lớp chuyên sâu cho sinh viên hệ đại học CQ, LT của trường

i) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành sư phạm, thực tập sư­­ phạm cho sinh viên các khoá

j) Tổ chức định kỳ việc đánh giá chất lư­­ợng dạy và học; trên cơ sở các văn bản pháp quy của Nhà n­­ước, nghiên cứu đề xuất các quy định bổ sung cho phù hợp với điều kiện của Trư­­ờng nhằm nâng cao chất lư­ợng đào tạo;

k) Chủ trì xây dựng và phổ biến các phư­ơng pháp dạy& học. Tổ chức các hội nghị, hội thảo bàn về ph­ương pháp giảng dạy và học tập trong Tr­ường. Tổ chức các giờ dạy mẫu, thi giảng, thao giảng có đánh giá phân loại.

i) Quản lý bảng điểm gốc của các môn học, phát hành giấy chứng nhận học lực cho ngư­ời học; quản lý phôi bằng, bằng tốt nghiệp, tổ chức thi đẳng cấp VĐV và các chứng chỉ đào tạo khác của Trư­ờng;

l) Tổ chức các hoạt động phối hợp đào tạo với các trư­­ờng đại học trong nước (trao đổi, học tập kinh nghiệm, tham khảo giáo trình, mô hình v.v…)

m) Giám sát việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy của cán bộ giảng dạy trong toàn Trường;

n) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra. Quản lý giờ giấc học tập của sinh viên trên lớp, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình học tập trên lớp; quản lý kết quả học tập của sinh viên, xử lý về mặt học tập của sinh viên theo quy chế hiện hành;

o) Chủ trì việc theo dõi và tổng hợp số giờ dạy của giảng viên giảng dạy các loại hình đào tạo và các chế độ đãi ngộ cho giảng viên khi tham gia giảng dạy. Phối hợp với các Khoa, các phòng chức năng để thanh toán tiền dạy v­­ượt giờ cho giảng viên theo quy định.

p) Tổ chức triển khai công tác khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo;

q) Quản lý giảng đ­ường, bố trí phòng học, cơ sở vật chất, thiết bị, sân bãi và cấp phát dụng cụ, đồ dùng học tập cho các khoa, bộ môn khi có giờ dạy, hoặc thi đấu, huấn luyện; kiểm tra đôn đốc vệ sinh các khu vực giảng dạy, đào tạo;

r) Căn cứ các văn bản hư­ớng dẫn của Bộ, dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phối hợp với các đơn vị liên quan để thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo;

t) Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra, các khoa, bộ môn phúc khảo điểm thi, kiểm tra của sinh viên (nếu có).

u) Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng & tổ chức sự kiện xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên Phổ thông, cho các đơn vị có nhu cầu đào tạo.

v) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các khoa, bộ môn để định biên cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy cho các khoa, bộ môn;

w) Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị để bảo dư­­ỡng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo

1.2. Công tác sinh viên

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp sinh viên; chỉ định Ban cán sự lớp sinh viên lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học;

b) Làm thẻ cho sinh viên nhập học, giải quyết các vấn đề phát sinh về thẻ trong quá trình sinh viên học tập tại trường;

c) Kiện toàn hệ thống cán bộ lớp đầu các năm học;

d) Tổ chức tiếp nhận và sắp xếp chỗ ở cho SV nội trú; thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của SV; tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV; giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho SV;

đ) Thống kê, lập các báo cáo định kỳ về sinh viên, quản lý toàn bộ hồ sơ của sinh viên trúng tuyển, trả hồ sơ cho sinh viên khi ra trường;

e) Tham mưu ra quyết định bảo lưu kết quả học tập, ngừng học, thôi học đối với sinh viên; QĐ tiếp tục vào học sau ngừng học theo định kỳ và theo đề nghị của người học trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt;

f) Theo dõi, kiểm tra và đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại điểm rèn luyện sinh viên cuối học kỳ, năm học, khoá học; chỉ đạo các lớp tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế;

g) Tổ chức thực hiện trao đổi thông tin hai chiều giữa Nhà trường với gia đình sinh viên về việc học tập và rèn luyện của sinh viên;

h) Đề xuất đội ngũ cố vấn học tập để Nhà trường phê duyệt và phối hợp với đội ngũ cố vấn học tập trong quản lý sinh viên;

i) Đề xuất đội ngũ giáo viên chủ nhiệm để Nhà trường phê duyệt Ban chủ nhiệm sinh viên và phối hợp với Ban chủ nhiệm sinh viên trong việc quản lý sinh viên;

j) Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho sinh viên vào đầu khoá, đầu năm và cuối khoá học;

k) Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

l) Tổ chức tư vấn học tập, công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên;

m) Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho SV; tổ chức cho SV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với sinh viên;

n) Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường học tập, rèn luyện và phấn đấu;

o) Phối hợp tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào nhập học và sinh viên năm cuối trước khi thi tốt nghiệp; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho SV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập;

p) Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động giao lưu khác; tổ chức việc sinh hoạt ngoài giờ, ăn, ở tại KTX và nhà ăn tập thể cho sinh viên đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm;

q) Phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng các mô hình Câu lạc bộ ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng học tập, cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội về việc làm

r) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, hỗ trợ chi phí học tập, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên; tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; bảo lưu kết quả học tập của sinh viên theo qui chế;

s) Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Thanh tra trong thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên trong quá trình học tập tại Trường và sau khi tốt nghiệp;

t) Xây dựng và quản lý hệ thống địa chỉ liên lạc với sinh viên sau tốt nghiệp;

u) Phối hợp với TTYHVĐ & HTQT quản lý lưu học sinh quốc tế theo quy định của nhà nước.

v) Phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khai giảng năm học mới;

w) Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Trường đóng, khu vực có SV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên; Phối hợp với các đoàn thể trong Trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

x) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế; tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho sinh viên;

y) Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

z) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2.2. Quản lý ký túc xá sinh viên

a) Thống nhất quản lý, sắp xếp chỗ ở cho sinh viên nội trú ở tất cả các hình thức đào tạo tại Trường;

b) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê chuẩn, ban hành nội quy, quy định của ký túc xá sinh viên; tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện nội quy đó;

c) Phối hợp chặt chẽ với Tổ bảo vệ, ĐTN, Ban chủ nhiệm sinh viên, các đội sinh viên tự quản tổ chức tốt các hoạt động quần chúng nhằm đảm bảo trật tự an ninh, xây dựng và duy trì nếp sống sư phạm, giữ gìn sạch sẽ KTX, tích cực ngăn chặn các tệ nạn xã hội;

d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm duy trì nề nếp sinh hoạt, tự học, trật tự nội vụ, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn và an ninh chính trị trong khu KTX của Trường;

đ) Quản lý lưu lượng khách ra vào KTX hàng ngày, hướng dẫn cho khách chấp hành các quy định, nội quy của KTX;

e) Đảm bảo vệ sinh hành lang, cầu thang, sân chơi, nơi vệ sinh công cộng và xung quanh khu KTX sinh viên;

f) Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất được trang bị trong khu KTX sinh viên. Chủ động đề xuất sửa chữa tại các phòng ở của ký túc xá. Hàng năm lập kế hoạch, dự trù kinh phí để mua mới các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt theo quy định đối với sinh viên; dự trù kinh phí để duy tu, bảo dưỡng hay thay thế nếu cần thiết, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn trong khu nội trú.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG QLĐT VÀ CTSV

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Phùng Xuân Dũng

Trưởng phòng

pxdung.hupes@moet.edu.vn

2

Trần Thị Thu Trang

P. Trưởng phòng

ttttrang.hupes@moet.edu.vn

3

Trần Văn Cường

P. Trưởng phòng

tvcuong.hupes@moet.edu.vn

4

Tô Thị Mai Hương

Nhân viên

 

5

Đào Thị Lan Hương

Chuyên viên

dtlhuong.hupes@moet.edu.vn

6

Vũ Thị Huyễn

Chuyên viên

vthuyen.hupes@moet.edu.vn

7

Phạm Thị Hoàng Liên

Chuyên viên

pthlien.hupes@moet.edu.vn

8

Lương Thị Thu Hương

Cán sự

 

9

Trần Anh Dũng

Cán sự

tadung.hupes@moet.edu.vn

10

Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên

nguyenhaphuong2796@gmail.com

11

Đặng Thị Hải

P.Trưởng phòng

dthai.hupes@moet.edu.vn

12

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

nthoa.hupes@moet.edu.vn

13

Lê Minh Tuấn

Chuyên viên

lmtuan.hupes@moet.edu.vn

14

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Chuyên viên

ntthang.hupes@moet.edu.vn

15

Nguyễn Minh Hiệp

Cán sự

nmhiep.hupes@moet.edu.vn

16

Lê Văn Tiến

Cán sự

lvtien.hupes@moet.edu.vn

17

Nguyễn Xuân Thu

Nhân viên KT

nxthu.hupes@moet.edu.vn