Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Minimize

1. Vị trí và chức năng

Là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về:

- Thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

- Công tác Khảo thí tổ chức thi kiểm tra - đánh giá quá trình đào tạo trong nhà trường.

- Tổ chức công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trong Nhà trường theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ công tác khảo thí

a) Xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định về công tác khảo thí đáp ứng yêu cầu chung của ngành GD-ĐT phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

b) Làm đầu mối tổ chức ra đề thi, thẩm định đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, in ấn đề thi hết học phần cho các ngành đào tạo do trường tổ chức đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả các kỳ thi;

c)  Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên xây dựng qui trình, tổ chức thi hết học phần, thi tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

d) Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, phách thi, bài thi học phần (khi chưa hồi phách) đảm bảo an toàn cho các kỳ thi.

đ) Tổ chức chấm thi, hồi phách, lên bảng điểm (bài thi học phần sau khi được xử lý xong lưu tại các khoa) các trình độ  đào tạo trong nhà trường.

e) Nhận bảng điểm từ các Khoa/bộ môn, điểm thực hành, thực tập sư phạm, kiểm tra bảng điểm, ký xác nhận, lưu trữ, gửi bảng điểm đến các bộ phận có liên quan (gửi bảng điểm gốc cho phòng QL Đào tạo & CTSV, khoa đào tạo sau đại học);

f) Tổ chức chấm phúc khảo điểm thi học phần của sinh viên (nếu có).  Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên, các Khoa/ bộ môn giải quyết các thủ tục cho sinh viên khi có đề nghị phúc khảo bài thi.

g) Phối hợp giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra. Theo dõi các hoạt động giáo dục đối với sinh viên của Trường;

h) Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên định kỳ tổ chức xét lên lớp, lưu ban, buộc thôi học, điểm rèn luyện, xét học bổng cho sinh viên các hệ đào tạo trong Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

i) Tổng hợp và báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu của Nhà trường. Phối hợp đánh giá chất lượng, rút kinh nghiệm cho kỳ thi chính, phụ các hệ đào tạo do trường tổ chức.

j) Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên, khoa đào tạo sau đại học tổ chức, thực hiện, tham gia công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng;

k) Tiếp nhận và xử lý các loại đơn, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí của nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng

a) Triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy, xây dựng các quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục;

b) Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng bên trong và tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá; tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá; cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm;

d) Xây dựng kế hoạch, thiết kế mẫu phiếu phù hợp, tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên & giảng viên sỹ quan TTGDQP- AN, công tác phục vụ đào tạo trong nhà trường

đ) Tổng hợp, viết báo cáo hàng năm về công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, sỹ quan, công tác phục vụ đào tạo. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ và điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với người học.

e) Tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng trong trường.

f) Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường.
là đầu mối liên hệ với các tổ chức kiểm định trong nước; Hàng năm tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn Trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá.

g) Phối hợp với phòng quản lý đào tạo và Công tác sinh viên tổ chức triển khai dự giờ thi giảng, thao giảng  đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên theo quy định.

h) Phối hợp với phòng quản lý đào tạo và Công tác sinh viên đánh giá việc triển khai lấy ý kiến phản hồi đối với cựu sinh viên ra trường để nắm bắt được số lượng sinh viên ra trường có việc làm.

i) Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường;

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2.3.Nhiệm vụ thanh tra

a) Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; xây dựng và triển khai công tác thanh tra từng năm học;

c) Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng: việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về công tác đào tạo, quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng đào tạo;

d) Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong Nhà trường theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

f) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo;

g) Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường theo dõi việc xử lý các kết luận sau thanh tra để nhắc nhở và thực hiện đúng.

h) Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ và Thanh tra nhân dân.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG ĐBCL VÀ THANH TRA

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Lê Học Liêm

Trưởng phòng

lhliem.hupes@moet.edu.vn

2

Trần Thị  Thanh Bình

P.Trưởng phòng

tttbinh.hupes@moet.edu.vn

3

Đinh Thị Thảo

Chuyên viên

dtthao.hupes@moet.edu.vn

4

Nguyễn Văn Hưng

Chuyên viên

nvhung.hupes@moet.edu.vn

5

Nguyễn Thị Lê

Chuyên viên

ntle.hupes@moet.edu.vn