Phòng Kế hoạch - Tài chính Minimize

1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch tài chính là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Trường.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, ngân sách, tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác lập kế hoạch, ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

a) Dựa vào chỉ tiêu kế hoạch Bộ Giáo dục và Đào tạo giao về tiêu chuẩn, định mức và nhiệm vụ chính trị của Trường, giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và  đột xuất về ngân sách;

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, sử dụng tốt các nguồn kinh phí, thực hiện đúng Luật ngân sách và nguyên tắc tài chính, chế độ kế toán Nhà nước quy định;

c) Lập kế hoạch phân phối kinh phí cho hoạt động đào tạo, chương trình mục tiêu của Trường.

2.2. Công tác Tài chính - Kế toán

a) Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán  thống nhất, hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước;

b) Thu thập, tổng hợp và chịu trách nhiệm về số liệu, tình hình kinh phí và sử dụng kinh phí của Trường để lập báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn;

c) Thường xuyên cung cấp số liệu, tài liệu kế toán chính xác và kịp thời phục vụ yêu cầu của lãnh đạo;

d) Là đầu mối duy nhất để quản lý tiền mặt, kinh phí. Mọi thu chi đều phải được thông qua hệ thống sổ sách kế toán;

đ) Thực hiện chi trả chế độ tiền lương, phụ cấp, phụ cấp tăng thêm cho CC, VC, NLĐ, trong Trường theo đúng quy định của Nhà nước;

e)  Hướng dẫn nghiệp vụ thanh quyết toán cho các cá nhân, đơn vị trong trường để công tác quản lý tài chính kế toán được tập trung thống nhất;

f) Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho CC, VC, NLĐ, sinh viên và các đối tượng khác (nếu có) trong Trường theo đúng quy định hiện hành;

g) Tổ chức ghi chép, xuất nhập kho vật tư hàng hoá, tài sản đầy đủ, đúng thủ tục chế độ kế toán hiện hành; phối hợp với các đơn vị thực hiện việc kiểm kê, thanh lý tài sản (nếu có) hàng năm;

h) Phối hợp với các phòng chức năng, ban quản lý dự án để tiếp nhận, nghiệm thu các công trình mới (kể cả tu sửa), thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của Trường trước khi đưa vào sử dụng;

i) Tổ chức lưu trữ tốt các văn bản, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán sau khi đã thanh quyết toán theo đúng quy định nhằm giúp cho công tác thanh tra tài chính được thuận lợi;

j) Hàng tháng căn cứ nhu cầu chi tiêu của Trường lập kế hoạch rút dự toán kinh phí từ kho bạc và tập hợp chứng từ để thanh toán với kho bạc theo đúng quy định;

k) Chủ trì phối hợp với Phòng QT-TB thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

l) Phối hợp với phòng TCCB tổ chức đánh giá, phân loại công hưởng phụ cấp thu nhập tăng thêm (đối với khối hành chính).

2.3. Tự kiểm tra và công khai Tài chính - Kế toán

a) Thực hiện quy chế tự kiểm tra công tác tài chính - kế toán hàng năm hay theo định kỳ;

b) Thực hiện công khai dự toán, quyết toán và ngân sách hàng năm theo quy định;

c) Thực hiện pháp lệnh tiết kiệm và chống lãng phí theo đúng quy định  Nhà nước.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Vũ Ngọc Tuấn

PT. Phòng

vntuan.hupes@moet.edu.vn

2

Lê Quốc Trung

Phó trưởng phòng

lqtrung.hupes@moet.edu.vn

3

Tạ Thị Thắm

Kế toán viên

tttham.hupes@moet.edu.vn

4

Đinh Thị Hiền

Kế toán viên

dthien.hupes@moet.edu.vn

5

Phạm Ngọc Minh

Kế toán viên

 pnminh.hupes@moet.edu.vn

6

Phạm Xuân Quý

Kế toán viên