Trung tâm KHCN, Truyền thông và Thư viện Minimize

1. Vị trí và chức năng

Là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực:

- Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quản lý về các hoạt động truyền thông;

- Quản lý hoạt động thư viện.

- Trung tâm sử dụng con dấu và tài khoản riêng khi có đủ các điều kiện theo quy định

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ mọi hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1.  Nhiệm vụ quản lý khoa học

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về hoạt động khoa học. Trình Hiệu trưởng phê chuẩn ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý khoa học, hoạt động khoa học công nghệ của Trường.

b) Hướng dẫn các trung tâm, khoa, bộ môn lập kế hoạch, thực hiện hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

c) Chủ trì tổ chức đăng ký và nghiệm thu các đề tài NCKH hàng năm. Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài NCKH, phối hợp với các đơn vị liên quan, giám sát tiến độ thực hiện cũng như việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị của các đề tài và có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện để các đề tài hoàn thành đúng kỳ hạn.

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của Trường, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học hàng năm. Hỗ trợ các trung tâm, khoa, bộ môn tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học (nếu có).

đ) Phối hợp với Trung tâm Y học vận động và Hợp tác quốc tế mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở sản xuất. Tham gia vào những đề tài lớn, đa mục tiêu nhằm giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật quan trọng của đất nước.

e) Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của Trường;

f) Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

g) Là đầu mối xây dựng kế hoạch tổ chức xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, thẩm định nội dung giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo và các học liệu phục vụ công tác đào tạo.

h) Chủ trì tổ chức hướng dẫn công tác NCKH và tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên, xây dựng mẫu thuyết minh, báo cáo tổng kết khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Trình Hiệu trưởng xét duyệt khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên có giá trị.

i) Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu khóa luận tốt nghiệp sinh viên.

j) Tổ chức công tác thẩm định các đề tài NCKH cấp Nhà nước cấp Bộ, cấp cơ sở, thẩm định nội dung bản tin, tạp chí khoa học.

k) Thu thập bài viết, biên tập và phát hành thông tin khoa học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Trường.

l) Theo dõi và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của các cán bộ viên chức trong nhà trường.

2.2.  Nhiệm vụ truyền thông

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức đối với các ấn phẩm, bản tin, tập san, website của Trường; chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường; tổ chức các sự kiện truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường với xã hội;

b) Trực tiếp quản lý nội dung thông tin trên website và trang fanpage, diễn đàn trên facebook của Trường; tư vấn và kiểm soát nội dung website riêng của các đơn vị trong Trường (nếu có) đảm bảo tính thống nhất về thông tin và phát huy hình ảnh thương hiệu của Trường;

c) Tổ chức lưu trữ và khai thác hình ảnh, video của Trường; ghi lịch sử Trường; xây dựng, hoàn thiện, quản lý, bảo dưỡng phòng truyền thống của Trường;

d) Quản lý nội dung các bài viết và tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của Trường.

đ) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng nội dung và tổ chức in ấn, xuất bản tạp chí, bản tin, tập san, kỷ yếu ảnh và các ấn phẩm của Trường theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của Trường; hỗ trợ các hoạt động truyền thông cho sự kiện của các đơn vị;

f) Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và công tác sinh viên tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến.

g) Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường trên các phương tiện thông tin của Nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài truyền hình…);

h) Là đầu mối làm việc và tiếp nhận các nội dung yêu cầu của phóng viên báo chí đến liên hệ làm việc với Trường và liên hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông để mời đến đưa tin hoạt động của Trường khi có nhu cầu;

i) Chuẩn bị các nội dung và tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác truyền thông và tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí khi được yêu cầu;

j) Phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo về hoạt động của Trường để cung cấp thông tin cho báo chí (nếu có)

k) Quản chủ trì tổ chức trang trí, khánh tiết về cả nội dung và hình thức các ngày lễ, tết trong năm và các hoạt động của Nhà trường.

l) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

m) Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.

2.3. Nhiệm vụ thư viện

a) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trư­­ờng; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá thư­­ viện nhằm tăng cư­ờng khả năng l­­ưu trữ, tìm kiếm, xử lý thông tin trong nư­­ớc và quốc tế. Th­­ường xuyên chăm lo công tác bồi dư­­ỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thư­­ viện viên;

b) Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, báo, giáo trình, tài liệu, tạp chí (trong và ngoài nư­­ớc).

c) Quản lý, tổ chức các phòng đọc phục vụ viên chức, người lao động và người học. Có kế hoạch xây dựng, mở rộng phòng đọc nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc;

d) Tổ chức hư­­ớng dẫn bạn đọc đặc biệt là các sinh viên mới vào Tr­­ường sử dụng thư­­ viện. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng tài liệu thư viện; tổ chức các đợt vận động đọc sách, báo; xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách, báo trong cán bộ, viên chức, người lao động và người học;

đ) Thu nhận lưu chiểu những ấn phẩm do Nhà trường xuất bản, bao gồm: Sách, giáo trình, Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ; Các đề tài NCKH, Dự án đã được nghiệm thu; Kỷ yếu hội nghị, hội thảo, các học liệu, bài giảng điện tử và các loại hình tài liệu khác do cán bộ, viên chức, giảng viên nhà trường thực hiện;

e) Khai thác và ứng dụng thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thư viện.

f) Tăng cư­­ờng công tác khai thác, cập nhật thông tin, sưu tầm các tài liệu tham khảo chuyên khảo trong và ngoài nước phục vụ công tác đào tạo;

g) Đảm bảo tổ chức tốt việc cho bạn đọc m­­ượn sách, báo, tài liệu, giáo trình phục vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học mư­­ợn tài liệu, giáo trình đúng đối t­­ượng, quy định và kịp thời. Cấp thẻ th­­ư viện cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học (nếu có);

h) Định kỳ hàng năm ra thông tin thư­­ mục cung cấp cho các đơn vị trong Trường nội dung tóm tắt của tài liệu, sách báo, tạp chí, công trình mới;

i) Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hóa Thư viện; có trách nhiệm chia sẻ các thông tin của thư viện cho các đơn vị trong Trường; tổ chức phục vụ bạn đọc theo quy định của Nhà nư­­ớc và theo yêu cầu của Ban Giám hiệu (hoặc Hội đồng Nhà trư­­ờng);

j) Phối hợp với các đơn vị phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên, các Khoa, bộ môn xây dựng kế hoạch rà soát in, tái bản giáo trình, học liệu phục vụ công tác đào tạo.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM KHCN, TT&TV

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Mạnh Toàn

Giám đốc

nmtoan.hupes@moet.edu.vn

2

Ngô Xuân Đức

P. Giám đốc

nxduc.hupes@moet.edu.vn

3

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

ntvan.hupes@moet.edu.vn

4

Nguyễn Minh Tư

TP. Truyền thông

nmtu.hupes@moet.edu.vn

5

Trần Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

ttthuyen.hupes@moet.edu.vn

6

Bùi Thu Hiệp

Chuyên viên

bthiep.hupes@moet.edu.vn

7

Nguyễn Trường Trung

Cán sự

nttrung.hupes@moet.edu.vn

8

Vũ Thị Thu Hà

Thư viện viên

vttha68.hupes@moet.edu.vn

9

Nguyễn Trần Minh Chi

Thư viện viên

ntmchi.hupes@moet.edu.vn