Các phòng Minimize

Phòng Tổ chức cán bộ và Truyền thông

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế và Thư viện

Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

Phòng Kế hoạch tài chính

Phòng Quản trị - Thiết bị