PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ Đóng

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình.

- Thành lập theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày27/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

- Trụ sở: Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội, có địa điểm đóng tại xã Phụng Châu- Chương Mỹ-Hà Nội.

- Địa chỉ Email: phongpctdkt@gmail.com

- Điện thoại:

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Học

- Tổng số viên chức: 02

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Nguyễn Văn Học

Trưởng phòng

ĐH

phongpctdkt@gmail.com

2

Trần Thị Kim hiền

Chuyên viên

ĐH

kimhien_kimhien@yahoo.com

 I. CHỨC NĂNG

Phòng Pháp chế - Thi đua, khen thưởng là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường, bảo đảm cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế; Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường về công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường theo quy định.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ pháp chế:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn, giúp Hội đồng trường và Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị, nhà trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, đơn vị; của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học.

b) Giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

c) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị soạn thảo trước khi trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng ký ban hành.

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của nhà trường cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên và người học.

đ) Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi nhà trường.

e) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường và của đơn vị.

Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường và đơn vị.

g) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và thủ trưởng đơn vị theo quy định.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường và Hiệu trưởng giao.

2. Công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường; cụ thể hoá chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về thi đua, khen thưởng thành kế hoạch, nội dung thi đua của trường phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường.

c) Tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng thi đua, khen thưởng trường tổ chức các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện các chính sách khen thưởng của Đảng và nhà nước; đề xuất kiến nghị đổi mới các hình thức thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trong nhà trường; thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng chính xác, kịp thời; tổ chức và trao tặng các hình thức thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

d) Xây dựng, quản lý quỹ khen thưởng theo qui định, quản lý cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo qui định (nếu có).

đ) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

g) Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về Thi đua khen thưởng, tổng hợp tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp tỉnh thành theo qui định.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường và Hiệu trưởng giao