VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 05/10/2020
năm học 2020-2021
Mẫu BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 25/04/2019 P.QLKH
Mẫu BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ 25/04/2019 P.QLKH
Mẫu BÁO CÁO TỔNG KẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP CƠ SỞ 25/04/2019 P.QLKH
Quy định về việc trình bày thể thức giáo trình Quy định về việc trình bày thể thức giáo trình 06/12/2018 Trường
Quy định về việc trình bày thể thức giáo trình
M_1 Mẫu thuyết minh đề tài cấp Trường 2018 12/09/2018 Trung tâm KHCN-TT&TV
M_3_2018 Mẫu hợp đồng triển khai đề tài cấp Trường 2018 12/09/2018 Trung tâm KHCN-TT&TV và P. KHTC
Mẫu LÝ LỊCH KHOA HỌC 02/03/2018 Phòng Quản lý khoa học
Mẫu lý lịhh khoa học
M2017 Các biểu mẫu KHCN 2017-2018 02/08/2017 Phòng QLKH
Biểu mẫu văn bản KHCN thực hiện năm học 2017-2018
M_SKKN 2017 Quy định và biểu mẫu SKKN Phòng QLKH
Tổng số: 20 văn bản
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối