Lịch sử hình thành và phát triển Minimize

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

Ban hành kèm theo Quyết định số: 417/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 08/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

 

        1. SỨ MỆNH (Mission)

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo viên giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh; nghiên cứu và ứng dụng về giáo dục thể chất và thể thao trường học; bồi dưỡng tài năng thể dục thể thao, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế của hệ thống giáo dục Việt Nam.

        2. TẦM NHÌN (Vision)

Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội trở thành trường đại học trọng điểm, có uy tín và trong khu vực và trên thế giới về đào tạo giáo viên giáo dục thể chất, giáo viên giáo dục quốc phòng  an ninh; là trung tâm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế hàng đầu về giáo dục thể chất, thể thao trường học và là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế với tài năng trẻ thể dục thể thao Việt Nam.

         3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Core values)

Chất lượng - Hiệu quả - Phát triển bền vững