Phòng Hợp tác quốc tế Minimize

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm; hoàn thiện hệ thống văn bản về quan hệ hợp tác quốc tế của Trường;

b) Giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, mời chuyên gia giảng dạy, tham gia các dự án với nước ngoài;

c) Tư vấn cho Hiệu trưởng tiến hành các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học với nước ngoài; tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu của nước ngoài, có kế hoạch theo dõi các văn bản đã ký kết;

d) Phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức việc hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nước ngoài; phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên, phòng Hành chính-Tổng hợp, phòng Tổ chức cán bộ về công tác quản lý lưu học sinh và người nước ngoài sang học tập, làm việc tại Trường; phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Tổ chức cán bộ theo dõi quản lý người nước ngoài đến và ra về theo quy định; phối hợp với các phòng chức năng trong Trường và các đơn vị ngoài Trường bảo đảm an ninh chính trị trong công tác hợp tác quốc tế;

đ) Làm các thủ tục: Hộ chiếu, visa, giấy mời và các thủ tục có liên quan cho Bam Giám hiệu và viên chức của Trường khi đi ra nước ngoài công tác; làm các thủ tục mời các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Trường;

d) Tổ chức dịch thuật các văn bản hợp tác quốc tế của Trường, tài liệu chuyên môn tham khảo phục vụ cho đào tạo từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại;

e) Tư vấn, hỗ trợ thông tin về quan hệ hợp tác quốc tế, thông tin khoa học cho các đơn vị và cán bộ viên chức của Trường;

g) Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Trường;

h) Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị thực hiện biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình và tài liệu học tập cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh;

          i) Tổ chức nghiệm thu, đánh giá giáo trình, tài liệu chuyên môn dịch thuật; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khi có người nước ngoài tham dự; tổ chức thực hiện các chương trình dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

 (Đang cập nhật nội dung)