Thông tin hoạt động Thanh tra - Pháp chế Minimize
Thông báo lịch tiếp công dân và phân công lịch trực tiếp công dân năm học 2018-2019
09:52' 15/10/2018
Số: 438/TB-ĐHSPTDTTHN Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018
Quyết định ban hành quy định và quy định về tiếp công dân của trường ĐHSPTDTTHN
09:40' 15/10/2018
Số: 542 /QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 26 tháng 9 năm 2018
Kế hoạch công tác Thanh tra năm học 2018-2019
09:38' 15/10/2018
Số: 437/KH- ĐHSPTDTTHN, ngày 27 tháng 9 năm 2018
12345678