Trung tâm Y học vận động và Hợp tác quốc tế Minimize

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Y học vận động và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực:

- Đào tạo nội dung các môn học thuộc đơn vị quản lý theo chương trình của Nhà trường;

- Tổ chức, thực hiện kế hoạch tập huấn nâng cao trình độ cho các giáo viên, học viên…về lĩnh vực Y học TDTT, thực hành về Y học vận động.

- Thực hiện các nhiệm vụ về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc; bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà Trường; đảm bảo vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường trong khu vực Trường;

- Liên kết hợp tác triển khai các công việc liên quan đến quốc tế, tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm sử dụng con dấu và tài khoản riêng khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ mọi hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1. Ứng dụng phát triển Y học vận động.

a) Triển khai ứng dụng phù hợp với chức năng y học vận động.

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực  Y học vận động trong trường;

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Y học vận động.

d)  Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu đến tập huấn, thực hành tại Trung tâm.

2.2. Công tác giảng dạy

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Hiệu trưởng giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của đơn vị; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;  Cử viên chức đủ năng lực tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng tại các cơ sở liên kết đào tạo;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Trung tâm và trường theo yêu cầu của hội đồng trường, Hiệu trưởng;

f) Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình hoạt động của Trường.

g) Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của Trung tâm;

h) Phối hợp với các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thực hành tại Trung tâm theo quy định.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao.

2.3. Công tác Y tế

a)  Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

b) Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường, cụ thể:

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe cho học sinh, sinh viên, Lưu học sinh, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường.

-  Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của cán bộ nhân viên và sinh viên;

- Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

- Phục hồi chức năng ban đầu cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và người lao động theo thẩm quyền của Trạm y tế cơ sở, và là cơ sở thực hành về y học vận động.

c) Tổ chức trực 24/24 giờ hàng ngày (kể cả ngày lễ và chủ nhật); cấp giấy kiến tập, nghỉ học cho học sinh, sinh viên;

d) Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

đ) Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống (HIV/AIDS), các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

e) Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

f) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

g) Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm và Hiệu Trưởng phân công

2.4. Hợp tác quốc tế

a) Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm; hoàn thiện hệ thống văn bản về quan hệ hợp tác quốc tế của Trường;

b) Quản lý hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, mời chuyên gia giảng dạy, tham gia các dự án với nước ngoài;

c) Quản lý lưu học sinh nước ngoài học tập & rèn luyện tại trường theo quy định hiện hành.

d) Tư vấn cho Hiệu trưởng tiến hành các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học với nước ngoài; tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu của nước ngoài, có kế hoạch theo dõi các văn bản đã ký kết;

đ) Làm các thủ tục: Hộ chiếu, visa, giấy mời và các thủ tục có liên quan cho Bam Giám hiệu và viên chức của Trường khi đi ra nước ngoài công tác; các thủ tục mời các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Trường; các thủ tục liên quan Lưu học sinh đến học tập tại Trường.

e) Tổ chức dịch thuật các văn bản hợp tác quốc tế của Trường, tài liệu chuyên môn tham khảo phục vụ cho đào tạo từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại;

f) Tư vấn, hỗ trợ thông tin về quan hệ hợp tác quốc tế, thông tin khoa học cho các đơn vị và cán bộ viên chức của Trường;

g) Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Trường;

h) Phiên dịch và tổ chức dịch thuật tài liệu chuyên môn, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khi có người nước ngoài tham dự; tổ chức thực hiện các chương trình dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

i)  Đề xuất, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo Khoa học Quốc tế.

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM YHVĐ & HTQT 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Đỗ Anh Tuấn

Giám đốc

datuan.hupes@moet.edu.vn

2

Trần Ngọc Trang

Chuyên viên

tntrang.hupes@moet.edu.vn

3

Ngô Thanh Huyền

Chuyên viên

nthuyen.hupes@moet.edu.vn

4

Nguyễn Thái Toại

Chuyên viên

nguyenthaitoai@gmail.com

5

Nguyễn Văn Đông

Trưởng trạm y tế

nvdong.hupes@moet.edu.vn

6

Kiều Thị Mùi

Y sĩ

ktmui.hupes@moet.edu.vn

7

Phạm Thị Hân

Dược sĩ

pthan.hupes@moet.edu.vn

8

Nguyễn Thị Loan Phượng

Y sĩ

ntlphuong.hupes@moet.edu.vn

9

Nguyễn Quang Linh

Y sĩ

nqlinh.hupes@moet.edu.vn

10

Dương Nguyễn Phúc

Y sĩ

dnphuc.hupes@moet.edu.vn

11

Nguyễn Thị Minh Hạnh

P.Trưởng BM Y sinh

ntmhanh.hupes@moet.edu.vn

12

Nguyễn Thị Thoa

Giảng viên

ntthoa.hupes@moet.edu.vn

13

Hoàng Lê Minh

Giảng viên

qtnha.hupes@moet.edu.vn

14

Quách Thị Ngọc Hà

Giảng viên

hlminh.hupes@moet.edu.vn

15

Tạ Thị Phương

Giảng viên

ttphuong.hupes@moet.edu.vn

16

Trần Đình Tường

Giảng viên

tdtuong.hupes@moet.edu.vn

17

Đặng Hải Linh

Giảng viên

dhlinh.hupes@moet.edu.vn

18

Phạm Ngọc Quân

Giảng viên

pnquan.hupes@moet.edu.vn

19

Nguyễn Phương Linh

Giảng viên

nplinh.hupes@moet.edu.vn