Chương trình môn học Minimize
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
09:37' 04/08/2014
Ban hành theo Quyết định số: 548a/QĐ=ĐHSPTDTTHN ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
09:20' 04/08/2014
Ban hành kèm theo Quyết định số 561a/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội