Minimize

 

 

CHUYÊN MỤC NÀY ĐANG CẬP NHẬT DỮ LIỆU

 
 BA CÔNG KHAI Minimize
Báo cáo định kỳ theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017
10:00' 05/09/2019
Số 345/CV-ĐHSPTDTTHN, ngày 26/8/2019
Công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.
15:37' 01/10/2018
Công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.
Thông báo đấu giá thuê tài sản
11:17' 02/02/2018
Thông báo đấu giá thuê tài sản
12345678910...