Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Thông báo số 1
16:20' 08/02/2018
Về việc tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ nhất năm học 2017-2018
Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố Hà Nội
09:59' 02/02/2018
Thông báo số 47/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 01/02/2018 về việc đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố Hà Nội
Công văn đề nghị các đơn vị phòng, khoa, bộ môn lựa chọn sinh viên tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ nhất năm học 2017 - 2018
18:27' 04/01/2018
Công văn số 06/ĐHSPTDTTHN ngày 03/01/2018 về việc đề nghị các đơn vị phòng, khoa, bộ môn lựa chọn sinh viên tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ nhất năm học 2017 - 2018
12345678910...