Thông tin khoa học công nghệ Minimize
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
18:40' 23/04/2018
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN THỂ DỤC THỂ THAO
Kế hoạch nghiệm thu đề tài, tiến độ đề tài khoa học công nghệ , tài liệu tham khảo và sáng kiến kinh nghiệm cơ sở năm học 2017- 2018
10:14' 13/04/2018
Kế hoạch số 141/KH-ĐHSPTDTTHN, ngày 12/4/2018 nghiệm thu đề tài, tiến độ đề tài khoa học công nghệ , tài liệu tham khảo và sáng kiến kinh nghiệm cơ sở năm học 2017- 2018
Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 1, năm học 2017-2018
20:21' 29/03/2018
Thông báo số 120/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 20/3/2018 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 1, năm học 2017-2018
12345678910...