Đoàn thanh niên Minimize
KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2017
18:44' 13/01/2015
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hà Nội; Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ X (2015 - 2017) với những nội dung cụ thể như sau:
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
08:06' 24/07/2013
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:
ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
14:55' 13/06/2013
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
12345678910...