Ban Giám hiệu Minimize

 

Hiệu trưởng

Giám đốc trung tâm GDQP&AN

 TS. Nguyễn Duy Quyết

Các chức danh khác: Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên chính.

Điện thoại: 02433.868271; Fax: 02433.866598

Email: ndquyet.tdh@moet.edu.vn;  hoặc daotaotd@gmail.com

   

     Nhiệm vụ: 

    - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng BGD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng được quy định của pháp luật và Điều lệ trường đại học;

 

   - Phụ trách công tác: Chính trị tư tưởng, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Đào tạo sau đại học, Hợp tác quốc tế, các trung tâm, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại

Email: natuanftu@gmail.com 

    Nhiệm vụ:

    - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường đại học.

 

    - Phụ trách công tác: Quản lý đào tạo và công tác sinh viên, Quản trị thiết bị, Đảm bảo chất lượng và thanh tra; Hành chính tổng hợp; Mở mã ngành đào tạo; Các đề án, dự án.

 

   - Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.