PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Minimize

Sơ lược đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm tình hình.

- Thành lập năm: 1961.

- Trụ sở: Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội, có địa điểm đóng tại xã Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội.

- Địa chỉ Email: phongtccb.tdh@moet.edu.vn

- Điện thoại: 043386497

- Trưởng phòng: TS. Hướng Xuân Nguyên

- Tổng số viên chức: 10 (01 Tiến sỹ; 03 thạc sỹ; 06 đại học).

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

ớng Xuân Nguyên

Trưởng phòng

TS

phongtccb.tdh@moet.edu.vn

2

 Nguyễn Thành Chung

P.Trưởng phòng  ThS ntchung.tdh@moet.edu.vn

3

Nguyễn Minh Tư Chuyên viên

ĐH

mtu.tdh@moet.edu.vn

4

Nguyễn T.Thanh Huyền

Chuyên viên

ĐH

ntthuyen.tdh@moet.edu.vn

5

Nguyễn Thị Lê

Chuyên viên

ĐH

ntle.tdh@moet.edu.vn

6

Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên

ĐH

dung09tdtt@gmail.com

7

Đinh Thị Thùy Liên

Chuyên viên

ĐH

 

8

Trần Thị Kim Hiền

Chuyên viên

ThS

 

9

Trần T.Thanh Huyền

Chuyên viên

ĐH

tranthanhhuyen1289@gmail.com

 

10

Nguyễn Trường Trung

Cán sự

ThS

 

11

 


   

1. Chức năng:

 Là đơn vị có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức và công tác cán bộ: Quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, quản lý đội ngũ viên chức; công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý, công tác chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác pháp chế theo quy định; công tác quân sự địa phương, an toàn và bảo hộ lao động của Trường.

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên truyền vận động quần chúng trong Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1.  Công tác Tổ chức cán bộ:

a) Xây dựng tổ chức bộ máy của Nhà trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của Nhà trường như: Xây dựng đề án, thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ;

b) Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường;

c) Chủ trì xây dựng và soạn thảo các quy chế, nội quy, quy định, quy trình liên quan đến công tác pháp chế và quản lý của Trường thông qua Hội đồng, trình Hiệu trưởng quyết định ban hành;

d) Nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Trường; xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức, soạn thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường;

đ) Phối hợp với các đơn vị hữu quan để lập quy hoạch xây dựng, phát triển và bồi dưỡng các loại hình cán bộ trong Trường: cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ nghiệp vụ;

e) Dựa vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế để trình Bộ từng năm và lâu dài. Đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu biên chế Bộ giao để định biên cho từng đơn vị;

g) Quản lý hồ sơ, lý lịch của công chức, viên chức trong toàn Trường, phối hợp cùng các đơn vị để nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng CC, VC để tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác cán bộ;

h) Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, thi tuyển viên chức mới, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng làm việc lâu dài, ngắn hạn, mùa vụ… nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường;

i) Tổ chức việc tuyển chọn viên chức đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ngoài nước trình Hiệu trưởng quyết định theo quy định của Nhà nước;

k) Phối hợp với các đơn vị phòng ban, bộ môn hữu quan để lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng không định kỳ và xử lý kỷ luật đối với CC, VC để Hội đồng tư vấn họp và Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng, kỷ luật;

l) Tham mưu thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ; chuẩn bị quy trình bổ nhiệm cán bộ cho các chức vụ thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm;

m) Chủ trì việc hoàn thiện và gửi các báo cáo thống kê theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ và của cơ quan địa phương nơi Trường đóng;

n) Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức cán bộ, hệ thống các quy định, quy tắc, nội quy làm việc của Trường để Hiệu trưởng ban hành;

o) Tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đối với công dân theo quy định và huấn luyện trung đội tự vệ cơ quan hàng năm cho công chức, viên chứctrong độ tuổi;

p) Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công chức, viên chức dựa trên cơ sở kết hợp với các phòng chức năng khác và Ban thanh tra Trường, Thanh tra nhân dân.

2.2.  Công tác chế độ chính sách:

a) Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Nhà trường;

b) Theo dõi, tổ chức xét duyệt nâng bậc lương hàng năm, các loại chế độ phụ cấp; thi nâng ngạch, chuyển ngạch, thi tay nghề, bậc thợ cho công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước để Hiệu trưởng phê duyệt;

c) Theo dõi, quản lý chế độ nghỉ phép năm; làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc hưởng trợ cấp một lần… cho công chức, viên chức theo quy định hiện hành; chế độ làm thêm giờ khối hành chính, thừa giờ của giảng viên;

d) Phối hợp với phòng KH - TC để làm chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức (ốm đau, thai sản, BHTT, BHYT…). Tham gia xét trợ cấp khó khăn định kỳ hay đột xuất cho cán bộ, công chức; giải quyết các chế độ bảo hiểm của sinh viên;

đ) Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn lao động trong Trường.

2.3.   Công tác chính trị nội bộ:

a) Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Trường, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức. Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch công chức, viên chức theo yêu cầu; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức trong Trường để phản ánh kịp thời cho Đảng uỷ - Ban Giám hiệu đồng thời chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công chức, viên chức;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì các buổi học tập, sinh hoạt, chính trị cho công chức, viên chức nhằm quán triệt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.4. Công tác thi đua, khen thưởng:

Giúp việc cho Hiệu trưởng làm tốt công tác thi đua khen thưởng của Nhà trường: Xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp thi đua trong đơn vị phù hợp với chương trình thi đua của Bộ và của Ngành; tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về Thi đua khen thưởng, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý cấp trên.

2.5.   Công tác tuyên truyền:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền cho công chức, viên chức và sinh viên trong toàn Trường quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường; tổ chức báo ảnh, pa nô, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu, đèn trang trí… phục vụ cho công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tết, lễ hội của đất nước và của Trường tổ chức; chủ trì tổ chức trang trí, khánh tiết về cả nội dung và hình thức các ngày lễ, tết trong năm và các hoạt động của Nhà trường;

b) Quản lý các thông tin trên Website của Trường; quản lý nội dung các bài viết trên hệ thống truyền thanh của Trường, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ và Hiệu trưởng về nội dung truyền thanh.

2.6.  Công tác văn hóa bảo tồn truyền thống:

a) Chịu trách nhiệm lưu giữ tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, tranh ảnh, tài liệu, phim, băng hình, huân huy chương… của Nhà trường;

b) Xây dựng, hoàn thiện, quản lý, bảo dưỡng phòng truyền thống của Trường.